ಕವಿತೆಯ ಜೀವನ

ಕನಸೊಂದು ಕಂಡರೆ ಅದು ನನಸಾಗಬೇಕೇ?
ಮನಸನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಪ್ರಿತೀಯಾಗಬೇಕೇ?
ಪ್ರತಿದಿನ ಬದುಕಿದರು ಅದು ಜೀವನವಾಗಬೇಕೇ?
ಏನೋ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲು ಗೀಚಿದರೆ ಅದು ಕವಿತೆಯಾಗಬೇಕೇ?

No comments: